Interview met Hilde Vernaillen, voorzitter van Assuralia en Hein Lannoy, CEO

Voorzitter & CEO

Hilde Vernaillen en Hein Lannoy,
voorzitter en CEO van Assuralia, blikken terug op 2021 in 5 kernwoorden

Hilde Vernaillen en Hein Lannoy hebben een uitdagend jaar achter de rug, maar kijken ook met veel ambitie voor de sector vooruit. De voorzitter en CEO zien het uitbouwen van een constructief partnership tussen de sector en de overheid als de belangrijkste hefboom om klanten te kunnen blijven beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit is hun nieuwjaarsbrief, in enkele sleutelwoorden voor de sector.

Hilde Vernaillen: Als ik terugkijk op het afgelopen jaar – maar ook op het jaar daarvoor – moet ik toegeven dat dit een uitdagende periode was. Eerst was er de coronacrisis in het voorjaar van 2020 en vervolgens de dramatische overstromingen in de Vesdervallei tijdens de zomer van 2021. Maar ondanks die moeilijke omstandigheden hebben we er als verzekeringssector gestaan om de getroffen mensen en bedrijven te ondersteunen. Voor de reissector en de exportbedrijven die schade geleden hebben onder de lockdowns hebben we specifieke maatregelen getroffen. En na de overstromingen was er onder meer het uitstel van betaling van premies van de brandverzekering en hebben we de dekkingen van bepaalde verzekeringen uitgebreid. Dankzij constructief overleg met de Waalse overheid zijn we erin geslaagd de verzekerden te vergoeden voor het totale bedrag dat verzekerd was, cruciaal voor de vele slachtoffers en daar mogen we fier op zijn.

Hein Lannoy: Ik ben aangetreden als CEO van Assuralia, net na het uitbreken van de coronapandemie. Om het zacht uit te drukken: het waren twee ongemeen boeiende, maar ook bewogen jaren. Door de intense samenwerking met onze leden in die periode heb ik iedereen echt goed leren kennen. En ik kan u met de hand op het hart zeggen dat al de CEO’s van onze verzekeringsondernemingen écht bekommerd waren om hun maatschappelijke rol op te nemen. Daar ben ik oprecht van overtuigd. Critici die beweren dat wij als sector onvoldoende gedaan hebben, geef ik ongelijk. Je mag ook niet vergeten dat het operationeel en logistiek een huzarenstukje was om alle genomen maatregelen te implementeren. Je moet bovendien iedereen op dezelfde lijn krijgen. Binnen het strikte keurslijf van de wetgeving hebben we als sector alles gedaan om te helpen waar het kon, zonder concurrentieverstorend te zijn. En daar ben ik - als CEO van de beroepsfederatie - zeer tevreden over.

Vertrouwen

Hein: Historisch gezien heeft de verzekeringssector bij de brede publieke opinie altijd een zekere argwaan opgewekt. Dit is uiteraard onterecht, maar wel te verklaren door het feit dat verzekeringen nu eenmaal een erg complexe en juridische materie zijn. Zowel bij de burgers als bij de beleidsmakers stellen we vast dat hun financiële kennis over onze sector soms zeer summier is. Onbekend is onbemind, zeg maar. We moeten die kennis echt wel opkrikken, om zo die argwaan de wereld uit te helpen. Financiële educatie is een noodzakelijke hefboom om het volle vertrouwen gevoelig te verhogen. Ik word altijd chagrijnig als ik hoor dat mensen zeggen dat de verzekeringsondernemingen grote winsten boeken en dan laten uitschijnen dat winst maken ‘iets vies’ is. Wel, als we die mensen kunnen aanleren hoe onze sector in elkaar zit, zullen ze inzien dat winst maken nodig is. Zonder winst kan een verzekeraar zijn rol niet spelen in de maatschappij. Als een verzekeraar niet rendabel is, wordt hij op de vingers getikt door de Belgische of de Europese toezichthouder. Erger, als hij failliet gaat, kapseist het hele systeem. En dat wil niemand.

Hilde: Om weer van iedereen het vertrouwen te krijgen, moeten we ook door de wetgever een handje geholpen worden. Als er te veel interpretaties mogelijk zijn en de regelgeving moeilijk toepasbaar is, leidt dit tot rechtsonzekerheid. De mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. We ijveren als beroepsfederatie voor duidelijke en standvastige wetgeving. Eenvoudigere wetgeving kan ons helpen om verder te blijven inzetten op transparantie. Maar wat zien we? Net het tegenovergestelde. De laatste jaren wordt de wetgeving – deels onder impuls van Europa – steeds ingewikkelder. Hoe meer informatie wij de consument moeten geven, hoe groter de kans dat hij of zij verdrinkt. We stellen tegelijk vast dat het beleid te weinig op lange termijn denkt. Ons politieke bestel is geneigd om maatregelen te nemen die effect hebben op de korte termijn. Dit is een obstakel voor het terugwinnen van dat vertrouwen bij de burger.

Hein: Maar we moeten ook in eigen boezem blijven kijken en als sector blijven streven naar een laagdrempelig, duidelijk en transparant taalgebruik. Daar willen we in 2022 verder op werken op sectoraal niveau met het project “Klare Taal”.

Hein Lannoy

Hein Lannoy

CEO Assuralia

Onze grote ambitie voor 2022 is duurzaamheid op alle vlakken: in het investeringsbeleid, in de ontwikkeling van nieuwe producten en in het personeelsbeleid.


Partnership

Hein: Een constructief partnership tussen onze sector en de overheid zal de komende jaren echt cruciaal worden. We zijn ervan overtuigd dat de verzekeringssector niet alleen kan opdraaien voor de kosten die veroorzaakt worden door natuurrampen, zoals deze zomer in Wallonië. Want dan worden de premies die we aan de consument moeten vragen voor een brandverzekering onbetaalbaar. Zowel wij als de overheid dragen verantwoordelijkheid in het beheersen van de risico’s. Preventie wordt dus heel belangrijk. Hier kan de overheid perfect op inspelen door het bouwen van de juiste infrastructuur die de gevolgen van de klimaatverandering kan opvangen of door het strenger maken van de bouwwetgeving. Dit debat willen we met de politici en onze beleidsmakers de volgende weken en maanden zeker voeren. We moeten samen met overheid mee nadenken over de infrastructuur en we kunnen daarin als sector zelf mee investeren.

Hilde: partnerships met de overheid kunnen echt wel werken. Kijk maar naar Nederland. Daar heeft de overheid na de zware watersnood van 1953 enorm geïnvesteerd in infrastructuur. Ze monitoren daar de negatieve gevolgen van zware regenval beter. Wat ons land betreft, moeten we zoeken naar het juiste evenwicht, met meer aandacht voor de waterhuishouding en het aanpassen van de stedenbouwkundige bouwvoorschriften. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een verbod op het bouwen van huizen met een kelder in de Vesdervallei. We willen samen met de overheid rond de tafel om hier werk van te maken.

Digitalisering

Hilde: De digitalisering is - net als in veel sectoren - ook volop aan de gang bij onze verzekeringsmaatschappijen. Je kan online via een app al veel verzekeringen afsluiten, zeker als het om eenvoudige producten gaat. Maar een verzekering is niet hetzelfde als een abonnement op een streamingdienst of een maaltijdbezorger. We moeten er als sector voor zorgen dat de mensen goed verzekerd zijn tegen de juiste prijs en tegen de juiste risico’s met de juiste dekking. Dit is een grote uitdaging waar de sector voor staat. Zo zien we dat in schadedossiers makelaars en agenten nog steeds een cruciale rol spelen. Digitalisering via een app is goed, maar we mogen er niet alle heil van verwachten.

Hein: We gaan hoe dan ook naar meer digitalisering. Die evolutie is onmiskenbaar ingezet. De verzekeraars zijn er volop mee bezig. We zoeken daarbij ook naar vormen van gamification (rijgedrag registreren bijvoorbeeld) om mensen te betrekken bij de app. Door de digitalisering vergaren we ontzettend veel data die ons in staat stellen meer producten op maat van de consument te maken. Een enorme troef, maar tegelijk loert daar een gevaar om de hoek. Een ethische discussie die we als sector niet uit de weg mogen gaan. Aan sommige mensen, bijvoorbeeld voorzichtige chauffeurs, kan je interessante premies bieden, maar anderen zullen misschien moeilijker een verzekering vinden. Wie wel, wie niet? Waar trekken we de grens? Hoe ver kunnen we daar in gaan? Het solidariteitsmechanisme moeten we behouden, ook al is dat een wankel evenwicht. Digitalisering biedt ons ontzettend veel mogelijkheden, maar we mogen niet blind blijven voor perverse neveneffecten. We moeten ervoor zorgen dat iedereen zijn behoefte aan bescherming kan invullen.

Assuralia-Interview CEO en voorzitter Assuralia

War for talent

Hein: Eén van de grote uitdagingen voor de komende jaren is de zoektocht naar de juiste medewerkers. We hebben nochtans voldoende troeven om jonge mensen te kunnen motiveren om in onze sector aan de slag gaan. Het is daarom dat we in een aantal hogescholen projecten hebben lopen om de studenten te betrekken. We zien dat jongeren daar echt wel enthousiast op reageren. Door in te zetten op meer financiële educatie hopen we dat ook jongeren de meerwaarde inzien van een job bij een verzekeraar.

Hilde Vernaillen

Hilde Vernaillen

Voorzitter Assuralia

Om weer van iedereen het vertrouwen te krijgen, moeten we ook door de wetgever een handje geholpen worden. Als er te veel interpretaties mogelijk zijn en de regelgeving moeilijk toepasbaar is, leidt dit tot rechtsonzekerheid. We ijveren als beroepsfederatie voor duidelijke en standvastige wetgeving. Eenvoudigere wetgeving kan ons helpen om verder te blijven inzetten op transparantie.

Hilde: Data-analisten, computerwetenschappers, netwerkspecialisten,... alle sectoren kampen met het probleem dat die specifieke IT-profielen erg moeilijk te vinden zijn. Het zijn erg gegeerde profielen, meestal jongere mensen die van mening zijn dat we een oubollig imago hebben. Nochtans zitten we op een berg van interessante data die we bij de klanten kunnen halen en waar we heel boeiende analyses kunnen uit trekken. Voor dataspecialisten is het een droom om daar hun algoritmes en artificiële intelligentie op los te laten. De verzekeringssector was in het verleden een sector met een goede werkzekerheid en dito verloning. Maar de tijden evolueren natuurlijk. En jongeren hebben ook niet meer dezelfde verwachtingen van hun werkgever als de vorige generaties. Toch denk ik dat de sector nog heel veel te bieden heeft. Zo is thuiswerk een echte troef geworden. In onze sector zullen de medewerkers gemiddeld slechts een derde van hun werktijd op kantoor moeten doorbrengen. De sector is daarin zeer flexibel, en dat moet jonge mensen zeker overtuigen, denk ik.

Ambities 2022

Hein: Onze grote ambitie voor 2022 is duurzaamheid op alle vlakken: in het investeringsbeleid, in de ontwikkeling van nieuwe producten en in het personeelsbeleid. Gaan we een bedrijf dat veel CO2 uitstoot niet meer verzekeren? Dat is een pertinente vraag, wellicht moeten we daar zoeken naar nieuwe evenwichten. We hebben als sector langlopende verplichtingen, kijk maar naar de levensverzekeringen die we aanbieden. We beleggen dan ook in zeer langlopende obligaties, die soms zijn aangekocht bij bedrijven die vandaag niet meer uitmunten in duurzaamheid. Maar het is heel moeilijk om je totale beleggingsportefeuille om te gooien zolang die obligaties nog rendabel zijn. We moeten zoeken naar een werkbaar evenwicht. Een compromis tussen duurzaamheid en financiële stabiliteit van onze verzekeraars.

Hilde: Op Assuralianiveau rollen we dit jaar een opgefriste visie en missie uit voor de federatie. Na een grondige positioneringsoefening in ’21 willen we de ambities voor de vereniging dichter bij de uitdagingen van vandaag brengen. Ook dat is vertrouwen creëren met de leden, de brede samenleving en al onze stakeholders.


Socials

Volg onze actualiteit

Of stuur ons een bericht

LINKEDIN

FACEBOOK

TWITTER

Email